FICHIER GUITAR PRO v5.10l�� ��faded�� ����ָ���ı� ����ָ�� ����ָ�� ����ָ�� ����ָ�� ����ָ��d�) d�%TITLE% %SUBTITLE% %ARTIST%%ALBUM%Words by %WORDS%Music by %MUSIC%Words & Music by %WORDSMUSIC%Copyright %COPYRIGHT%65All Rights Reserved - International Copyright Secured Page %N%/%P% ModerateZ                                ��������������������������������������HC���� 1@;72-)�����Cd ����������������� Synth Default Others Tones$((($((($(((D(((@B(((D(((B(((D(((@D(((H(((D(((H(((@"((($((("(((((@((( (@<((((($(((@<(((( (@Z((((@8((( ( ((@(@@(((@((((($(( (@@:(((((("((("( @((( (@<((((($(((@<(((( (@Z((((@8((( (@( @(@@(((@(((( ($(( (@@(((((@(B((@(@ ��������d )�? $  $  $( @B( B  B  B  @$( $  $  $  @(    @ B @ @d )�? $ )�? $ )�? $()�? @B()�? B )�? B )�? B )�? @$()�? $ )�? $ )�? $ )�? @()�? )�? )�?@ b  @ @ @~(  )�? @<  @<  @>   @<  @<  @>  )�? @<  @<  @~   @|   @|   @ z  )�? x  x  z   x  x  z  )�? x  x  z   x  x  @ ~  )�? |   |   ~   |   |   ~  )�? |   |   ~   |   |   @ >  )�?>   >   >   >   >   >  )�?p  @r  p  @ |  )�?<  <  >   <  <  <  )�?<  <  ~   |   |   @ x  )�?x  x  x  x  x  x  )�?x  x  x  x  x  @ |  )�?|   |   |   |   |   |  )�?|   |   |   |   <  @~   )�?   @ )�?@p  @r  @p  @ @~  )�? @<  @<  @>   @<  @<  @~  )�? @|   @|   @|(  @z   @x  @x  @ z  )�? x  x  z   x  x  z  )�? x  x  >   >   >   @ ~  )�? |   |   |   |   |   ~  )�? |   |   |   <  <  @ >  )�? >   >   >   >   >   >  )�? >   >   >   >   >   @ @~  )�? @<  @<  @>   @<  @<  @~  )�? @|   @|   @|(  @z   @x  @x  @ z   x  x  z   x  x  z  )�? x  x  >   >   >   @ ~  )�? |   |   ~   |   |   ~  )�? |   |   ^   <  <  @>  )�?     @���� ( $ ( $  $ ( @B  " $  D  @   0 $ 0 @"  ( "  "  @ ( $ ( $  $ ( @ B  $ B  @  @   $ 0 @"   H B H @ ��������d )�? $  $  $( @B( B  B  B  @$( $  $  $  @(    @ B @ @d )�? $ )�? $ )�? $()�? @B()�? B )�? B )�? B )�? @$()�? $ )�? $ )�? $ )�? @()�? )�? )�?@ b  @ @ @~  )�? @<  @<  @>   @<  @<  @~  )�? @|   @|   @~   @|   @|   @ ~  )�? |   |   ~   |   |   z  )�? x  x  >   >   >   @ ~  )�? |   |   |   |   |   ~  )�? <  |   \  <  <  @ >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   @ @~  )�? @<  @<  @>   @<  @<  @~  )�? @|   @|   @~   @|   @|   @ |   |   |   |   |   |   x  x  x  >   >   >   @ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   <  <  @ >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   @ @~  )�? @<  @<  @>   @<  @<  @~  )�? @|   @|   @~   @|   @|   @ |   |   |   |   |   |   x  x  x  >   >   >   @ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   <  <  @ >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   @ @~  )�? @<  @<  @>   @<  @<  @~  )�? @|   @|   @~   @|   @|   @ |   |   |   |   |   |   x  x  x  >   >   >   @ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   <  <  @ >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   @$((($((($(((D(((@B(((D(((B(((D(((@D(((H(((D(((H(((@�"((@